√ Karangan Laporan (Struktur & Tips Penulisan)

Karangan laporan merupakan salah satu jenis penulisan yang penting dalam dunia akademik, perniagaan, dan profesional. Ia digunakan untuk menyampaikan maklumat, data, dan analisis tentang sesuatu perkara atau kejadian kepada pihak yang berkepentingan.

Dalam artikel ini, kita akan mengupas secara terperinci tentang bagaimana untuk menulis sebuah karangan laporan yang berkesan.

Pengenalan

Sebelum kita mula menulis laporan, langkah pertama adalah memahami tujuan dan sasaran laporan tersebut. Apakah laporan ini ditulis untuk tujuan akademik, untuk menyampaikan maklumat kepada pihak pengurusan, atau untuk berkongsi penemuan penyelidikan?

Apabila tujuan laporan ditentukan, penulis boleh menentukan pendekatan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat dengan berkesan.

Struktur Asas Laporan

Laporan yang baik perlu mengikuti struktur asas yang jelas. Struktur ini boleh membantu pembaca memahami maklumat dengan lebih baik. Berikut adalah struktur asas yang perlu ada dalam sebuah karangan laporan:

 1. Muka Surat Sampul (Cover Page):
  • Nama penulis
  • Tajuk laporan
  • Nama institusi (jika berkaitan)
  • Tarikh penulisan
 2. Abstrak (Abstract):
  • Ringkasan singkat tentang isi kandungan laporan
  • Biasanya tidak melebihi 250 patah perkataan
 3. Pendahuluan (Introduction):
  • Pengenalan kepada topik laporan
  • Penyataan tujuan laporan
  • Penerangan ringkas mengenai isu yang dibincangkan
 4. Isi Kandungan (Body):
  • Bahagian utama laporan yang mengandungi analisis, data, maklumat, dan penemuan.
  • Bahagian ini boleh dibahagikan kepada sub-bahagian yang sesuai untuk memudahkan pembaca memahaminya.
 5. Metodologi (Methodology):
  • Penerangan tentang kaedah yang digunakan untuk mengumpul data atau maklumat yang disertakan dalam laporan.
 6. Analisis dan Interpretasi (Analysis and Interpretation):
  • Penerangan dan analisis terhadap data atau maklumat yang diberikan
  • Penjelasan tentang apa yang maknanya dan kesan terhadap topik laporan.
 7. Pembahasan (Discussion):
  • Perbincangan tentang implikasi data atau maklumat yang dikemukakan.
  • Penyelidikan tentang isu-isu yang timbul dari analisis.
 8. Kesimpulan (Conclusion):
  • Ringkasan keseluruhan laporan
  • Penyataan tentang pencapaian tujuan laporan
  • Cadangan atau tindakan yang perlu diambil (jika berkenaan)
 9. Rujukan (References):
  • Senarai rujukan yang digunakan dalam laporan
  • Pautan kepada sumber-sumber yang digunakan.
 10. Lampiran (Appendix):
  • Maklumat tambahan seperti graf, carta, atau data tambahan (jika diperlukan)

Tips untuk Penulisan Laporan yang Berkesan

 • Gunakan bahasa yang jelas dan ringkas.
 • Pastikan laporan mengikut format dan gaya penulisan yang ditetapkan (APA, MLA, Chicago, dsb.).
 • Selalu rujuk kepada sumber dengan betul dan hindari plagiarisme.
 • Sediakan carta, graf, atau gambar jika perlu untuk memudahkan pemahaman.
 • Edit dan proofread laporan untuk memastikan kesalahan tatabahasa dan ejaan diperbaiki.

Kesimpulan

Karangan laporan adalah salah satu bentuk penulisan yang penting dalam pelbagai bidang. Dengan mengikuti struktur asas dan panduan penulisan yang betul, seseorang boleh menghasilkan laporan yang berkualiti tinggi.

Laporan yang baik tidak hanya memberikan maklumat yang jelas, tetapi juga membantu pembaca memahami dan mengaplikasikan maklumat tersebut dengan lebih baik. Oleh itu, penting untuk memberikan perhatian yang sewajarnya dalam menulis karangan laporan yang berkesan.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.