√ Buku Teks Asas Komputer Tingkatan 5 (Download PDF)

Buku Teks Asas Komputer Tingkatan 5 ini disusun mengikut panduan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Sains Komputer Tingkatan 5 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) menyediakan dan memperkukuhkan pengetahuan, kemahiran, dan nilai-nilai Sains Komputer serta pemikiran komputasional yang sesuai dengan tahap kebolehan murid berdasarkan Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi yang terkandung dalam DSKP.

KSSM Sains Komputer menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan, kemahiran, dan nilai-nilai dalam empat bidang utama, iaitu Pengkomputeran, Pangkalan Data, Pengaturcaraan, dan Interaksi antara Manusia dengan Komputer. Objektifnya adalah untuk melahirkan murid yang memiliki kemahiran komputasional dan kritikal melalui proses membentuk, membangunkan, dan mencipta aplikasi baharu.

Buku ini menonjolkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan menghasilkan pembelajaran yang efektif. Pelbagai aktiviti pembelajaran dicadangkan dalam buku ini sebagai asas untuk melahirkan murid yang bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri, berkolaborasi dalam aktiviti berkumpulan, mengaplikasikan pembelajaran dalam kehidupan harian, memiliki rasa ingin tahu, mampu menyelesaikan masalah pembelajaran, dan menguasai pelajaran yang dipelajari.

Kemahiran Abad ke-21 diterapkan dalam Buku Teks Asas Komputer Tingkatan 5 untuk membentuk murid yang berdaya tahan, mahir berkomunikasi, berfikir secara kritikal, kreatif, dan inovatif, serta memiliki semangat kerja berpasukan, sifat ingin tahu, prinsipal, berpengetahuan, penyayang, dan semangat patriotik. Profil ini sangat penting untuk melahirkan murid yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa dan memberikan sumbangan kepada masyarakat global.

Elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) menjadi fokus utama dalam buku ini, bertujuan agar murid dapat menyelesaikan masalah dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dengan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, menaakul, dan strategi berfikir. Dengan ciri-ciri ini, murid mampu membuat keputusan, berinovasi, dan mencipta sesuatu.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) juga mendapat penekanan untuk memperkukuh kemahiran dan keterampilan murid menghadapi cabaran masa depan. Elemen ini mencakup penggunaan bahasa pengantar yang betul dan tepat, kesedaran untuk mencintai dan menyayangi alam sekitar, pemupukan nilai-nilai murni, semangat patriotik yang tinggi, dan integrasi elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Isi kandungan

Halaman Judul
Halaman Hak Cipta dan Penghargaan
Pendahuluan

BAB 1 PENGKOMPUTERAN
1.1 Komputer dan Impak
Latihan Pengukuhan 1.1
1.2 Seni Bina Komputer
Latihan Pengukuhan 1.2
1.3 Get Logik
Latihan Pengukuhan 1.3
Imbas Semula
1 Latihan Pengayaan 1

BAB 2 PANGKALAN DATA LANJUTAN 59
2.1 Bahasa Pertanyaan Berstruktur: SQL (Structured Query Language)
Latihan Pengukuhan 2.1
Imbas Semula 1
Latihan Pengayaan 2

BAB 3 PENGATURCARAAN BERASASKAN WEB
3.1 Bahasa Penskripan Klien
Latihan Pengukuhan 3.1
3.2 Bahasa Penskripan Pelayan
Latihan Pengukuhan 3.2
3.3 Laman Web Interaktif
Latihan Pengukuhan 3.3
Imbas Semula
Latihan Pengayaan 3
Glosari
Indeks
Rujukan

Download Buku Teks Asas Komputer Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Asas Komputer Tingkatan 5 (Semua Bab)Pautan
1Buku Teks Digital Asas Komputer KSSM Tingkatan 5?
2Buku Teks Digital Asas Komputer KSSM Tingkatan 5 (1)?

Kesimpulan

Dalam artikel Buku Teks Asas Komputer Tingkatan 5, dapat teks.my simpulkan bahawa buku teks ini memberikan pandangan menyeluruh kepada pelajar dalam memahami konsep-konsep asas komputer. Melalui kandungan yang terperinci, pelajar diajak untuk menguasai prinsip-prinsip asas pengkomputeran pada tahap tinggi.

Buku ini tidak hanya memberi tumpuan kepada teori, tetapi juga memberikan aplikasi praktikal yang membantu pelajar mengembangkan kemahiran komputer yang kukuh. Dengan itu, buku teks ini menjadi sumber rujukan penting bagi pelajar tingkatan 5 untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam bidang komputer.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.