√ Buku Teks Asas Komputer Tingkatan 4 (Download PDF)

Buku Teks Asas Komputer Tingkatan 4 ini telah disusun berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Penulisan buku ini bertujuan untuk memperkukuhkan pengetahuan, kemahiran, dan nilai-nilai dalam bidang Sains Komputer serta membangunkan pemikiran komputasional dalam kalangan pelajar. Pemikiran komputasional memberi tumpuan kepada memperkembangkan kemahiran pelajar dalam merancang, mencipta, dan menghasilkan aplikasi baru.

Pelajar yang memiliki pemikiran komputasional dapat menyelesaikan masalah dengan cekap dan memberikan sumbangan idea secara kolaboratif dalam kemajuan teknologi global. Buku ini diorientasikan kepada pelbagai strategi pembelajaran yang menekankan peranan pelajar.

Strategi tersebut termasuklah pembelajaran kendiri, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berdasarkan projek, pembelajaran berdasarkan inkuiri, pembelajaran penyelesaian masalah, pembelajaran mastery, pembelajaran konstruktivisme, dan pembelajaran penerokaan.

Buku ini juga memberi penekanan kepada Aspek Kemahiran Proses Sains Komputer dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) untuk membentuk pemikiran kreatif dan inovatif dalam kalangan pelajar. KBAT dapat merangsang pemikiran terstruktur dan fokus melalui empat tahap pemikiran, iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai, dan mencipta. Pada masa yang sama, pelajar dapat mengembangkan kemahiran berfikir kritis, kreatif, dan analitis, serta strategi berfikir.

Penggunaan peta i-Think turut ditekankan dalam buku ini sebagai alat bantu pembelajaran yang ringkas dan mudah difahami. Peta i-Think membantu pelajar untuk mengingati fakta dengan lebih efisien melalui visual yang menarik dan penggunaan warna yang merangsang daya pemikiran serta minat pelajar.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) juga diterapkan sebagai nilai tambah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan EMK adalah untuk memperkukuhkan kemahiran pelajar dan melahirkan individu yang berwibawa serta bersedia menghadapi cabaran masa depan. EMK merangkumi lapan aspek utama, termasuklah bahasa, kelestarian alam sekitar, nilai murni, sains dan teknologi, patriotisme, kreativiti dan inovasi, keusahawanan, serta teknologi maklumat dan komunikasi.

Kemahiran Abad Ke-21 turut diterapkan dalam buku ini untuk melahirkan pelajar yang memiliki kemahiran hidup berasaskan nilai murni dan mampu bersaing di peringkat global.

Isi Kandungan

Halaman Judul
Halaman Hak Cipta dan Penghargaan
Pendahuluan

BAB 1 PENGATURCARAAN
1.1 Strategi Penyelesaian Masalah
1.2 Algoritma
1.3 Pemboleh Ubah, Pemalar dan Jenis Data
1.4 Struktur Kawalan
1.5 Amalan Terbaik Pengaturcaraan
1.6 Struktur Data dan Modular
1.7 Pembangunan Aplikasi
Imbas Semula
Latihan Sumatif 1

BAB 2 PANGKALAN DATA
2.1 Pangkalan Data Hubungan
2.2 Reka Bentuk Pangkalan Data Hubungan
2.3 Pembangunan Pangkalan Data Hubungan
2.4 Pembangunan Sistem Pangkalan Data
Imbas Semula
Latihan Sumatif 2

BAB 3 INTERAKSI MANUSIA DENGAN KOMPUTER 314
3.1 Reka Bentuk Interaksi
3.2 Paparan dan Reka Bentuk Skrin
Imbas Semula
Latihan Sumatif 3

Glosari
Senarai Rujukan

Download Buku Teks Asas Komputer Tingkatan 4 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Digital Sains Komputer Tingkatan 4 (Semua Bab)Pautan
1Buku Teks Digital Sains Komputer KSSM Tingkatan 4?
2Buku Teks Digital Sains Komputer KSSM Tingkatan 4 (1)?

Download Jawapan Buku Teks Asas Komputer Tingkatan 4 

NoDownload Jawapan Buku Teks Digital Sains Komputer Tingkatan 4 Pautan
1Jawapan Buku Teks Sains Komputer KSSM Tingkatan 4?

Kesimpulan

Kesimpuloan dari teks.my, buku teks asas komputer Tingkatan 4, dapat disimpulkan bahawa pembelajaran asas komputer pada peringkat ini memberi penekanan kepada pemahaman konsep-konsep utama seperti pengkomputeran, sistem operasi, dan pengaturcaraan.

Buku ini memberikan pelajar asas yang kukuh untuk menguasai kemahiran teknologi maklumat, dengan fokus kepada aplikasi praktikal yang relevan. Dengan pendekatan yang sistematik dan terperinci, buku teks ini merupakan sumber yang berharga bagi meningkatkan literasi digital pelajar di peringkat Tingkatan 4.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.