√ Buku Teks Sains Komputer Tingkatan 5 (Download PDF)

Buku Teks ilmu Komputer untuk Tingkatan 5 telah dihasilkan berdasarkan Panduan Standard Kurikulum dan Penilaian (DSKP) bagi ilmu Komputer untuk Tingkatan 5 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kurikulum Standard bagi Sekolah Menengah (KSSM) telah dirancang untuk memberi dan memperkukuhkan pengetahuan, kemahiran, serta nilai-nilai dalam bidang ilmu Komputer dan pemikiran berkomputer yang sesuai dengan tahap kebolehan pelajar berdasarkan Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi yang tertera dalam DSKP. Kurikulum KSSM ini memberi penekanan kepada empat bidang utama, iaitu Pengkomputeran, Pangkalan Data, Pengaturcaraan, dan Interaksi Manusia-Komputer. Fokus ini ditetapkan untuk menghasilkan pelajar yang memiliki kemahiran berkomputer dan berfikiran kritikal, dengan memperhatikan proses membentuk, mengembangkan, dan mencipta aplikasi-aplikasi baru.

Buku ini secara khusus menitikberatkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan proses pembelajaran yang efektif. Pelbagai jenis aktiviti pembelajaran telah dicadangkan dalam buku ini, sebagai landasan untuk membentuk pelajar yang bertanggungjawab terhadap pembelajaran individu, mahir dalam kerjasama kumpulan, mampu menerapkan pembelajaran dalam kehidupan harian, memiliki dorongan untuk mencari pengetahuan, serta cekap dalam menyelesaikan masalah pembelajaran dan menguasai isi pelajaran.

Aspek Kemahiran abad ke-21 telah diintegrasikan dalam Buku Teks ilmu Komputer untuk Tingkatan 5, dengan tujuan membentuk pelajar yang berdaya tahan, kompeten dalam berkomunikasi, berfikir secara kritis, kreatif, dan inovatif, memperlihat semangat kerja dalam pasukan, memiliki keingintahuan yang tinggi, bersifat prinsipi, memiliki keprihatinan, serta semangat patriotik yang kuat. Profil ini dianggap penting dalam membentuk pelajar yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa dan memberikan sumbangan kepada komuniti global.

Elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dijadikan sebagai unsur utama dalam buku ini. Tujuannya adalah untuk memastikan pelajar mampu menyelesaikan masalah dan menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. Dengan ciri-ciri seperti berfikir secara kritis dan kreatif, analisis mendalam, dan strategi berfikir yang efektif, pelajar memiliki keupayaan untuk membuat keputusan, berinovasi, dan mencipta sesuatu yang baru.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) juga ditekankan dalam upaya untuk memperkukuhkan kemahiran dan kebolehan pelajar menghadapi cabaran masa depan. Elemen-elemen yang diberi penekanan meliputi penggunaan bahasa yang tepat dan betul, kesedaran terhadap alam sekitar, pemahaman nilai-nilai murni, semangat patriotik yang tinggi, serta penguasaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Isi Kandungan

Halaman Hak Cipta dan Penghargaan
Pendahuluan
BAB 1 PENGKOMPUTERAN
1.1 Komputer dan Impak
Latihan Pengukuhan
1.2 Seni Bina Komputer
Latihan Pengukuhan
1.3 Get Logik
Latihan Pengukuhan
Imbas Semula
Latihan Pengayaan 1

BAB 2 PANGKALAN DATA LANJUTAN
2.1 Bahasa Pertanyaan Berstruktur: SQL (Structured Query Language)
Latihan Pengukuhan
Imbas Semula
Latihan Pengayaan 2

BAB 3 PENGATURCARAAN BERASASKAN WEB
3.1 Bahasa Penskripan Klien
Latihan Pengukuhan
3.2 Bahasa Penskripan Pelayan
Latihan Pengukuhan
3.3 Laman Web Interaktif
Latihan Pengukuhan
Imbas Semula
Latihan Pengayaan 3

Glosari
Indeks
Rujukan

Download Buku Teks Sains Komputer Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Sains Komputer Tingkatan 5 Semua BabPautan
1Buku Teks Digital Sains Komputer KSSM Tingkatan 5?
2Buku Teks Digital Sains Komputer KSSM Tingkatan 5 (1)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku Teks Ilmu Komputer Tingkatan 5 disusun berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah Malaysia (KSSM) dan Aspek Kemahiran Abad ke-21. Fokus pada Pengkomputeran, Pangkalan Data, Pengaturcaraan, dan Interaksi Manusia-Komputer. Buku ini menekankan KBAT, membantu pelajar berfikir kritis, kreatif, dan inovatif. Elemen Merentas Kurikulum memperkuat kemahiran bahasa, kesedaran alam sekitar, nilai murni, semangat patriotik, dan penguasaan IT. Bertujuan membentuk pelajar kompeten global dengan semangat kerja, keprihatinan, dan inovasi.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.