√ Buku Teks Reka Cipta Tingkatan 5 (Download PDF)

Buku teks untuk kelas 5 dalam subjek Reka Cipta ini adalah satu karya yang dihasilkan berdasarkan kehendak Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) bagi Mata Pelajaran Elektif Ikhtisas (MPEI) dan juga merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk Reka Cipta di peringkat Tingkatan 5. Sumber maklumat ini disiapkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), iaitu bahagian di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku ini terdiri daripada lapan bab yang diterbitkan dengan asas pada dua kluster utama.

Bab pertama hingga ke bab empat merangkumi bidang Teknologi Pembuatan. Dalam kluster ini, pelajar akan diperkenalkan kepada aspek-aspek pengetahuan, kemahiran, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan teknologi. Tambahan pula, mereka akan menjalani latihan dalam ujian serta pengukuran prestasi produk yang dihasilkan.

Di antara bab kelima hingga ke bab lapan, terfokus pada Strategi Pemasaran. Dalam strategi pemasaran ini, pelajar diberikan pendedahan tentang aspek-aspek seperti produk, penentuan harga, promosi, distribusi, serta perlindungan hak intelek terhadap produk. Selain daripada itu, mereka juga akan mempelajari strategi-strategi pemasaran yang berkesan, proses-proses komunikasi yang berjaya, dan cara-cara dokumentasi yang efisien.

Buku ini juga dihasilkan dengan memanfaatkan pelbagai kaedah pembelajaran yang bersesuaian dengan konteks pendidikan masa kini. Kaedah-kaedah ini termasuklah Pembelajaran Kendiri, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Berasaskan Projek, Pendekatan Inkuiri, Penyelesaian Masalah, Pembelajaran Masteri, Falsafah Konstruktivisme, Pembelajaran Berfokuskan Penerokaan, serta Pendekatan STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik).

Dengan semangat ini, buku ini bertujuan untuk mewujudkan satu dimensi baru dalam pengajaran dan pembelajaran subjek Reka Cipta. Selain daripada memberi ilmu yang kukuh, buku ini juga dirancang untuk menarik minat pelajar dan memperkukuhkan pemahaman mereka. Ini dicapai dengan memberi variasi dalam kaedah penyampaian, termasuk penggunaan gambar-gambar foto, rajah-rajah, peta i-Think, carta, graf, dan ilustrasi.

Untuk mengakhiri, harapan untuk buku teks Reka Cipta pada Tingkatan 5 ini adalah agar mampu membentuk pemikiran yang imaginatif, kreatif, dan inovatif dalam kalangan pelajar. Selain daripada itu, ia juga bertujuan untuk mewujudkan individu yang memahami Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta aspirasi negara. Buku ini juga berusaha untuk melahirkan generasi yang mempunyai pemikiran saintifik, progresif, tinggi daya intelek, visi yang jauh, serta memberi sumbangan kepada perkembangan teknologi. Selain daripada itu, ia juga bertujuan untuk menggalakkan kesedaran terhadap alam sekitar, literasi kewangan, keusahawanan, daya saing, serta menghormati penciptaan Tuhan.

Isi Kandungan

Pendahuluan
BAB 1 Lukisan Terbantu Komputer (LTK)
BAB 2 Bahan, Peralatan dan Mesin Pembinaan Produk
BAB 3 Sistem
BAB 4 Pembinaan dan Pengujian model Berfungsi dan Prototaip
BAB 5 Penjenamaan Produk
BAB 6 Pemasaran Produk
BAB 7 Harta Intelek
BAB 8 Pendokumentasian
Jawapan
Glosari
Senarai Rujukan
Indeks

Download Buku Teks Reka Cipta Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Reka Cipta Tingkatan 5 Semua BabPautan
1Buku Teks Digital Reka Cipta KSSM Tingkatan 5?
2Buku Teks Digital Reka Cipta KSSM Tingkatan 5 (1)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku teks Reka Cipta tingkatan 5 ini mengikuti KSSM dan DSKP, diterbitkan oleh BPK Kementerian Pendidikan Malaysia. Isi buku meliputi Teknologi Pembuatan dan Strategi Pemasaran dengan pendekatan pembelajaran terkini. Tujuannya membentuk pemikiran kreatif, inovatif, memahami falsafah pendidikan, dan berkontribusi pada perkembangan teknologi. Buku ini juga mendorong kesadaran lingkungan, literasi keuangan, keusahawanan, dan kepatuhan pada nilai agama.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.