√ Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 5 (PDF)

Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 5 ini dibuat selaras dengan kehendak Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) untuk Mata Pelajaran Elektif Ikhtisas (MPEI) dan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Reka Cipta Tingkatan 5 yang disusun oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) di Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku ini terdiri daripada lapan bab yang dihasilkan berdasarkan dua kluster berbeza.

Bab satu hingga empat diterangkan berdasarkan aspek Teknologi Pembuatan. Dalam kluster ini, pelajar akan diberi pendedahan kepada pengetahuan, kemahiran, dan nilai-nilai berkaitan dengan teknologi. Mereka juga akan dilatih dalam ujian dan pengukuran keberkesanan produk yang dihasilkan.

Manakala, bab lima hingga lapan diwujudkan berdasarkan Strategi Pemasaran. Dalam strategi pemasaran ini, pelajar diperkenalkan dengan konsep produk, harga, promosi, lokasi, dan harta intelek berkaitan produk. Mereka juga akan mendalami strategi pemasaran, serta proses komunikasi dan dokumentasi yang berkesan.

Buku ini turut mengaplikasikan pelbagai pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan keperluan semasa, termasuk Pembelajaran Kendiri, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Berasaskan Projek, Inkuiri, Penyelesaian Masalah, Pembelajaran Masteri, Konstruktivisme, Pembelajaran Penerokaan, dan Pendekatan STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik).

Dengan itu, harapannya ialah buku ini dapat mencipta satu dimensi pengajaran dan pembelajaran Reka Cipta yang lebih berkesan. Untuk menarik minat dan memperkuat pemahaman pelajar, penyusun buku ini telah mengaplikasikan pelbagai kaedah dan corak persembahan grafik, termasuk penggunaan gambar foto, rajah, peta i-Think, carta, graf, dan ilustrasi.

Sebagai penutup, diharapkan buku teks Reka Cipta Tingkatan 5 ini dapat membentuk daya imaginatif, kreatif, inovatif, inventif, serta mampu merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan wawasan negara. Selain itu, diharapkan juga dapat melahirkan generasi saintifik, progresif, berdaya fikir tinggi, berpandangan jauh, memberi sumbangan kepada pembangunan teknologi, sensitif terhadap alam sekitar, mengamalkan literasi kewangan dan keusahawanan, berdaya saing, serta memuja ciptaan Tuhan.

Isi Kandungan

Pendahuluan

BAB 1 Lukisan Terbantu Komputer (LTK)
BAB 2 Bahan, Peralatan dan Mesin Pembinaan Produk
BAB 3 Sistem
BAB 4 Pembinaan dan Pengujian Model Berfungsi dan Prototaip
BAB 5 Penjenamaan Produk
BAB 6 Pemasaran Produk
BAB 7 Harta Intelek
BAB 8 Pendokumentasian

Jawapan
Glosari
Senarai Rujukan
Indeks

Download Buku Teks Reka Cipta Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Reka Cipta Tingkatan 5 (Semua Bab)Pautan
1Buku Teks Digital Reka Cipta KSSM Tingkatan 5?
2Buku Teks Digital Reka Cipta KSSM Tingkatan 5 (1)?

Kesimpulan

Dalam kesimpulan teks.my artikel ini menyentuh kepentingan buku teks Reka Bentuk dan Teknologi untuk pelajar Tingkatan 5. Buku teks ini bukan hanya sebagai sumber rujukan tetapi juga sebagai medium pembelajaran yang memainkan peranan penting dalam pemahaman konsep, perkembangan kreativiti, dan aplikasi teknologi.

Dengan menyelidik kandungan yang disesuaikan dengan kurikulum, pelajar dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan kemahiran praktikal yang relevan dalam bidang reka bentuk dan teknologi, mempersiapkan mereka untuk cabaran masa depan dalam arena profesional dan akademik.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.