√ Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 4 (PDF)

Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 4 – Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dalam Reka Cipta merupakan Mata Pelajaran Elektif Ikhtisas (MPEI) yang menitikberatkan bidang teknologi untuk Tingkatan 4 dan 5. Sejajar dengan hasrat untuk membawa negara ke arah kemajuan dan mengikut perkembangan teknologi industri, pengembangan kurikulum MPEI yang berfokus pada kompetensi adalah langkah inovatif dalam usaha menyediakan sumber manusia yang holistik dan seimbang. Ia bertujuan membentuk individu yang bermoral tinggi, kritis, kreatif, inovatif, serta dilengkapi dengan kemahiran insaniah, sambil menerapkan budaya profesional untuk menghadapi cabaran abad ke-21.

Untuk mencapai objektif kurikulum yang telah ditetapkan, buku teks Reka Cipta Tingkatan 4 ini dikembangkan dengan matlamat agar pelajar dapat menguasai semua kemahiran dan pengetahuan yang termaktub dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).

Buku teks ini terdiri daripada lapan bab, dan pengajaran serta pembelajaran (P&P) dijalankan melalui pendekatan yang berorientasikan kepada amalan perusahaan. Pendekatan ini membantu pelajar membentuk budaya keusahawanan sejak awal persekolahan, membentuk mereka menjadi individu profesional.

Guru boleh mengaplikasikan buku teks ini sebagai sumber rujukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kerana selain menyediakan bahan pembelajaran, terdapat juga nota guru yang memberikan panduan langkah demi langkah dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran.

Tambahan pula, buku ini memberikan maklumat tambahan untuk setiap topik yang diajar. Guru juga memiliki fleksibiliti untuk menggunakan atau mengubah suai latihan-latihan yang disediakan untuk menguji pemahaman pelajar.

Isi Kandungan

Pendahuluan
Penyelidikan dan Pembangunan
Masalah
Idea
Produk
Teori
Kepakaran

Bab 1 Pengenalan kepada Reka Cipta
Bab 2 Asas Reka Bentuk dalam Reka Cipta
Bab 3 Faktor Pemilihan Reka Bentuk dalam Reka Cipta
Bab 4 Pengenal Pastian Masalah
Bab 5 Penyelidikan dan Kajian Produk
Bab 6 Penjanaan Idea
Bab 7 Model Olokan (Mock-up)
Bab 8 Lukisan Kerja

JAWAPAN
GLOSARI
SENARAI RUJUKAN
INDEKS

Download Buku Teks Reka Cipta Tingkatan 4 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Reka Cipta Tingkatan 4 (Semua Bab) Pautan
1Buku Teks Digital Reka Cipta KSSM Tingkatan 4?
2Buku Teks Digital Reka Cipta KSSM Tingkatan 4 (1)?

Kesimpulan

Dalam kesimpulan teks.my, buku teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 4 merupakan sumber pembelajaran yang penting bagi pelajar dalam memahami konsep dan aplikasi reka bentuk serta teknologi.

Buku ini tidak hanya menyediakan maklumat yang terperinci, tetapi juga membantu pelajar mengembangkan kemahiran kritis dan kreatif dalam bidang tersebut. Dengan pendekatan yang sistematik dan kontekstual, buku teks ini memberi ruang kepada pelajar untuk menyelami dunia reka bentuk dan teknologi, memupuk daya kreativiti, dan memahami impak teknologi dalam masyarakat moden.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.