√ Buku Teks Asas Komputer Tingkatan 1 (Download PDF)

Buku teks yang dikaji di dalam tulisan ini ialah buku teks Asas Sains Komputer Tingkatan 1 yang berpandukan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Asas Sains Komputer Tingkatan 1. Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) menitikberatkan penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang sesuai dengan tahap kebolehan murid berdasarkan Standard Kandungan, Standard Pembelajaran, dan Standard Prestasi yang tersusun dalam DSKP. Pernyataan Standard Kandungan ini merangkumi perkara yang perlu diketahui oleh murid dan boleh dilaksanakan dalam jangka masa sekolah, merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran, dan nilai. Standard Pembelajaran pula merangkumi penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur secara spesifik untuk setiap standard kandungan.

Buku ini memberi penekanan kepada strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Asas Sains Komputer. Terdapat pelbagai aktiviti yang direka berdasarkan pembelajaran berdasarkan penyiasatan untuk menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif murid. Pembelajaran kendiri diberi keutamaan dalam buku ini supaya murid dapat menilai pembelajaran mereka sendiri. Strategi ini mendorong inisiatif murid dan membuat mereka lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) telah diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Asas Sains Komputer, di mana penggunaan bahasa pengantar yang tepat diberi keutamaan. Semangat patriotik dan nilai-nilai murni juga ditanamkan. Ciri-ciri Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) juga diintegrasikan dalam buku ini.

Elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) juga diberi penekanan dalam penyediaan buku ini. Konsep ini bertujuan untuk menggalakkan ciri-ciri berfikir secara kreatif, kritis, logik, dan metakognitif agar murid mampu memberikan penjelasan, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, menginnovasi, mencipta, dan menunjukkan hasil akhir yang sesuai dengan konteks yang diperlukan.

Dalam usaha meningkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dengan tujuan menghasilkan murid yang berfikiran kritis, kreatif, dan inovatif, buku ini menggunakan empat daripada lapan Peta Pemikiran dalam penerangannya. Peta Pemikiran yang digunakan termasuk peta bulatan, peta buih, peta dakap, dan peta alir.

Isi Kandungan Buku Asas Komputer Tingkatan 1

BAB 1: KONSEP ASAS PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL

1.1 Asas Pemikiran Komputasional
1.1.1 Teknik dalam Pemikiran Komputasional
1.1.2 Penggunaan Teknik Leraian dan Menentukan Langkah Secara Tertib
1.1.3 Pengecaman Corak dalam Sesuatu Situasi
1.1.4 Membuat Keputusan Berdasarkan Aspek Penting
1.1.5 Ciri-ciri Kesamaan dalam Sesuatu Permasalahan

BAB 2: PERWAKILAN KOTA

2.1 Sistem Nombor Perduaan
2.1.1 Nombor Perduaan dan Nombor Perpuluhan
2.1.2 Penukaran Nombor Perduaan kepada Nombor Perpuluhan
2.1.3 Penukaran Nombor Perpuluhan kepada Nombor Perduaan
2.1.4 Penambahan Dua Nombor Perduaan
2.1.5 Penolakan Dua Nombor Perduaan
2.1.6 Penambahan dan Penolakan Nombor Perduaan dalam Menterjemah Aksara Pengekodan ASCII

2.2 Ukuran Data
2.2.1 Unit Ukuran bagi Imej Digital dan Audio Digital
2.2.2 Perkaitan Saiz Fail Imej dengan Format Fail
2.2.3 Perkaitan antara Kualiti, Saiz, Kedalaman Warn (colour depth) dan Resolusi Imej
2.2.4 Perhubungan antara Saiz Audio dengan Kadar Kedalaman Bit (bit depth)
2.2.5 Saiz Fail dan Kualiti untuk Audio yang Sama dalam Pelbagai Format Fail
2.2.6 Penukaran Saiz Data dari Bit ke Bait, Kilobait, Megabait, Gigabait dan Terabait bagi Fail Audio dan Imej

BAB 3: ALGORITMA

3.1 Pembangunan Algoritma 70
3.1.1 Pseudokod dan Carta Alir yang Melibatkan Struktur Kawalan Pilihan
3.1.2 Pseudokod dan Carta Alir yang Melibatkan Struktur Kawalan Ulangan
3.1.3 Pengesanan Ralat yang Terdapat dalam Pseudokod dan Carta Alir
3.1.4 Penghasilan Pseudokod dan Carta Alir bagi Algoritma yang Melibatkan Gabungan Pelbagai Pilihan dan Ulangan

BAB 4: KOD ARAHAN

4.1 Kod Arahan 94
4.1.1 Pemboleh Ubah dan Operator Matematik dalam Pengaturcaraan
4.1.2 Atur Cara yang Melibatkan Struktur Kawalan Pelbagai Pilihan
4.1.3 Atur Cara yang Melibatkan Struktur Kawalan Ulangan
4.1.4 Pembangunan Atur Cara
4.1.5 Menguji Atur Cara dan Membaiki Ralat

4.2 Kod Arahan HTML
4.2.1 Melakar Papan Cerita
4.2.2 Tag dalam HTML
4.2.3 Paragraph Headings dalam HTML
4.2.4 Banner, Frame dan Menu dalam HTML
4.2.5 Pautan Teks dan Imej dalam HTML
4.2.6 Memasukkan Imej dalam HTML
4.2.7 Pull-down Menu dalam HTML
4.2.8 Ruang Komen dalam HTML
4.2.9 Mengesan Ralat
4.2.10 Membina Laman Sesawang yang Interaktif

Download Buku Asas Komputer Tingkatan 1 (Lengkap)

NoAsas Komputer Tingkatan 1Pautan
1Buku Teks Digital Asas Sains Komputer KSSM Tingkatan 1 (Bab 1 – Bab 4.2)?

Download Buku Asas Komputer Tingkatan 1 (per Bab)

NoAsas Komputer Tingkatan 1Pautan
1Asas Komputer Tingkatan 1 – Kandungan?
2Asas Komputer Tingkatan 1 – Bab 1?
3Asas Komputer Tingkatan 1 – Bab 2.1?
4Asas Komputer Tingkatan 1 – Bab 2.2?
5Asas Komputer Tingkatan 1 – Bab 3?
6Asas Komputer Tingkatan 1 – Bab 4.1?
7Asas Komputer Tingkatan 1 – Bab 4.2?
8Asas Komputer Tingkatan 1 – Jawapan?

Kesimpulan

Buku Teks Asas Komputer Tingkatan 1 adalah sebuah sumber pembelajaran yang direka khas untuk pelajar Tingkatan 1 dalam subjek komputer. Buku ini memberikan penerangan yang komprehensif mengenai asas-asas komputer, termasuk sejarah komputer, komponen-komponen komputer, perisian asas, dan penggunaan Internet. Buku ini juga memberikan latihan-latihan praktikal bagi pelajar untuk menguji dan meningkatkan kefahaman mereka. Secara keseluruhannya, Buku Teks Asas Komputer Tingkatan 1 merupakan alat yang berkesan untuk membantu pelajar mempelajari dan memahami asas-asas komputer dengan baik. Download dari teks.my sekarang juga!.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.