√ Buku Teks Asas Kelestarian Tingkatan 5 (Download PDF)

Buku Teks Asas Kelestarian Tingkatan 5 ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Asas Kelestarian yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk memudahkan pembelajaran subjek ini di sekolah. Buku ini merangkumi tiga bab utama yang berlandaskan teknologi dan menekankan daya kreativiti murid. Buku ini juga membantu membentuk minda murid dalam memupuk amalan teknologi hijau dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.

Bab pertama buku ini membuka pandangan murid terhadap konsep pembinaan lestari yang berkaitan dengan pembinaan dan bangunan hijau. Bab kedua pula memberi pendedahan kepada murid tentang sistem rawatan air dan rawatan air sisa kumbahan. Manakala bab ketiga pula, memberi tumpuan kepada murid dalam aspek rawatan sisa pepejal termasuk pengurusan sisa pepejal dan amalan 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Persembahan dalam buku ini disertai dengan penjelasan yang jelas dan dengan pendekatan yang pelbagai untuk menarik minat dan perhatian murid serta memantapkan pemahaman mereka. Di akhir setiap bab, terdapat peta rumusan dan latihan untuk memantapkan lagi pemahaman tentang bab yang dipelajari.

Semoga buku ini dapat menjadi rujukan utama dan memberi banyak manfaat untuk meningkatkan pengetahuan, nilai-nilai murni, serta melahirkan individu yang berkeupayaan memupuk amalan lestari dalam kehidupan mereka.

Isi Kandungan

BAB 1 PEMBINAAN LESTARI
1.1 Bangunan
1.1.1 Kriteria Bangunan 6
1.1.2 Keperluan Asas dalam Bangunan

1.2 Proses Pembinaan
1.2.1 Peringkat Utama Proses Pembinaan
1.2.2 Kaedah Pembinaan

1.3 Peringkat Prapembinaan
1.3.1 Prapembinaan
Perolehan tapak
Ukur tanah dan uji tanah
Lukisan dan perincian
Penawaran tender
Membuat taksiran
Pekerja
Bahan dan jentera
1.3.2 Pihak yang Terlibat dalam Perancangan

1.4 Peringkat Pembinaan
1.4.1 Pembinaan Struktur
1.4.2 Kelengkapan Kemudahan Sebuah Bangunan

1.5 Peringkat Pascapembinaan
1.5.1 Aktiviti Peringkat Pascapembinaan
1.5.2 Kaedah Penyenggaraan

1.6 Bangunan Hijau
1.6.1 Definisi
1.6.2 Implikasi Proses Pembinaan ke Atas Elemen Kelestarian
1.6.3 Kriteria Utama Bangunan Hijau
1.6.4 Perbezaan antara Bahan Binaan Berdasarkan Kriteria Lestari dan Tidak Lestari
1.6.5 Perbandingan Pelbagai Reka Bentuk Binaan yang Menepati Kriteria Bahan Bangunan Hijau
1.6.6 Pemilihan Bahan Lestari dan Kelengkapan Cekap Tenaga untuk Pembinaan Bangunan Hijau
1.6.7 Kebaikan Binaan Bangunan Hijau Terhadap Elemen Kelestarian
1.6.8 Idea Reka Bentuk Bangunan Hijau

BAB 2 RAWATAN AIR
2.1 Sumber dan Bekalan Air
2.1.1 Kitaran Air
2.1.2 Proses Rawatan Air
2.1.3 Sistem Penapis Air

2.2 Sistem Pembetungan Air Sisa
2.2.1 Definisi
2.2.2 Jenis Air Sisa Kumbahan
2.2.3 Kesan Air Sisa Kumbahan
2.2.4 Perkembangan Sistem Pembetungan di Malaysia
2.2.5 Kaedah Saliran Sistem Pembetungan Awam

2.3 Rawatan Air Sisa Kumbahan
2.3.1 Jenis Rawatan Air Sisa Kumbahan
2.3.2 Kaedah Rawatan Air Sisa Kumbahan Berdasarkan Persekitaran
2.3.3 Meneroka Penggunaan Aplikasi Teknologi Hijau Terhadap Sisa Enap Cemar daripada Rawatan Air Sisa Kumbahan di Malaysia

BAB 3 RAWATAN SISA PEPEJAL
3.1 Pengurusan Sisa Pepejal
3.1.1 Definisi Sisa Pepejal
3.1.2 Kategori Sisa Pepejal Terkawal
3.1.3 Cara Pengurusan Sisa Pepejal
3.1.4 Hierarki Pengurusan Sisa Pepejal
3.1.5 Pembangunan Lestari dalam Pengurusan Sisa Pepejal
3.1.6 Elemen Pengurusan Sisa Pepejal
3.1.7 Keperluan Pengurusan Sisa Pepejal yang Sistematik
3.1.8 Teknologi dalam Rawatan Sisa Pepejal

3.2 Amalan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
3.2.1 Definisi Amalan 3R
3.2.2 Kaedah Pengasingan Sisa Pepejal
3.2.3 Kesan Pelaksanaan 3R Terhadap Elemen Kelestarian
3.2.4 Kaedah Pelaksanaan 3R dalam Kehidupan Seharian
3.2.5 Produk daripada Sisa Pepejal

Glosari
Rujukan
Indeks

Download Buku Teks Asas Kelestarian Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoBuku Teks Asas Kelestarian Tingkatan 5 Semua BabPautan
1Buku Teks Digital Asas Kelestarian KSSM Tingkatan 5?
2Buku Teks Digital Asas Kelestarian KSSM Tingkatan 5 (1)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku Teks Asas Kelestarian Tingkatan 5 adalah panduan mengajar berdasarkan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia merangkumi 3 bab yang menggalakkan kreativiti murid dalam teknologi hijau dan pembinaan lestari. Bab pertama membincangkan pembinaan hijau, bab kedua mengenai rawatan air, dan bab ketiga tentang pengurusan sisa pepejal dan 3R. Buku ini menggunakan pelbagai cara untuk memahami isu-isu ini dan memberi latihan praktikal. Ia diharapkan membantu murid memahami serta mengamalkan amalan lestari.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.