√ Buku Teks Geografi Tingkatan 3 (Download PDF)

Buku Teks Geografi Tingkatan 3 berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) ini telah disusun mengikut pedoman yang terdapat dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tingkatan 3 yang disediakan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Tujuan utama pembentukan KSSM adalah untuk memenuhi aspirasi yang dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025. KSSM juga mempunyai matlamat untuk mempersiapkan para pelajar agar dapat menghadapi cabaran globalisasi melalui pendekatan pembelajaran abad ke-21.

Buku pengajaran ini telah ditingkatkan dengan unsur-unsur yang istimewa seperti penekanan terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), pendekatan Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21), serta penggunaan QR Kod dan Realiti Tambahan (AR) sebagai elemen tambahan yang menarik minat pelajar dan membantu mereka mengaplikasikan pengetahuan geografi dalam kehidupan harian.

Isi Kandungan

Penghargaan
Kandungan
Pendahuluan

KEMAHIRAN GEOGRAFI

BAB 1: Jadual dan Graf
1.1 Ciri-ciri dan Kegunaan Jadual
1.2 Ciri-ciri dan Kegunaan Graf
1.3 Langkah-langkah Membina Jadual
1.4 Langkah-langkah Membina Graf Bar Mudah, Graf Garisan Mudah dan Graf Gabungan
1.5 Mentafsir Jadual, Graf Bar Mudah, Graf Garisan Mudah dan Graf Gabungan
Imbas Kembali
Cabaran Minda

BAB 2: Carta Pai
2.1 Ciri-ciri dan Kegunaan Carta Pai
2.2 Langkah-langkah Membina Carta Pai
2.3 Mentafsir Carta Pai
Imbas Kembali
Cabaran Minda

GEOGRAFI FIZIKAL: Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar

BAB 3: Pengaruh Persekitaran Fizikal terhadap Kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar

3.1 Faktor-faktor Persekitaran Fizikal yang Mempengaruhi Kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar

3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
Imbas Kembali
Cabaran Minda

BAB 4: Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
4.1 Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
4.3 Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
4.4 Kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
Imbas Kembali
Cabaran Minda

BAB 5: Hidupan Liar di Malaysia
5.1 Hidupan Liar di Malaysia
5.2 Kepentingan Hidupan Liar di Malaysia
5.3 Kegiatan Manusia yang Mengancam Hidupan Liar di Malaysia
5.4 Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Hidupan Liar di Malaysia
Imbas Kembali
Cabaran Minda

GEOGRAFI MANUSIA: Sumber Semula Jadi dan Kegiatan Ekonomi

BAB 6: Sumber Semula Jadi di Malaysia
6.1 Sumber Semula Jadi di Malaysia
6.2 Taburan Sumber Boleh Baharu dan Sumber Tidak Boleh Baharu di Malaysia
6.3 Kepentingan Sumber Semula Jadi dalam Pembangunan Ekonomi di Malaysia
Imbas Kembali
Cabaran Minda

BAB 7: Kegiatan Ekonomi di Malaysia
7.1 Jenis Kegiatan Ekonomi di Malaysia
7.2 Taburan Kegiatan Ekonomi Utama di Malaysia
7.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi di Malaysia
7.4 Kepentingan Kegiatan Ekonomi di Malaysia

Imbas Kembali
Cabaran Minda

GEOGRAFI KAWASAN: Dunia

BAB 8: Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Dunia
8.1 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Dunia
8.2 Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Dunia
Imbas Kembali
Cabaran Minda

BAB 9: Sumber Semula Jadi Utama dan Kerjasama Ekonomi di Dunia
9.1 Taburan Sumber Semula Jadi Utama di Dunia
9.2 Krisis Sumber Semula Jadi di Dunia
9.3 Contoh Kerjasama Ekonomi Antarabangsa
9.4 Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa
Imbas Kembali
Cabaran Minda

ISU DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

BAB 10: Sumber Hutan
10.1 Sumber Hutan
10.2 Kepentingan Pengurusan Sumber Hutan di Malaysia
10.3 Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Sumber Hutan di Malaysia
10.4 Peranan Agensi dalam Pengurusan Hutan di Malaysia
Imbas Kembali
Cabaran Minda

BAB 11: Kitar Semula
11.1 Elemen Kitar Semula
11.2 Kepentingan Amalan Kitar Semula
11.3 Amalan Kitar Semula di Malaysia
11.4 Amalan Kitar Semula di Negara-negara Lain
Imbas Kembali
Cabaran Minda

KERJA LAPANGAN

BAB 12: Panduan Kerja Lapangan
12.1 Memilih Isu atau Tajuk Kerja Lapangan
12.2 Menentukan Objektif Kerja Lapangan
12.3 Menentukan Kaedah Kerja Lapangan
12.4 Merekod, Mengumpul dan Menganalisis Data atau Maklumat
12.5 Merumus dan Membuat Pelaporan Tentang Kerja Lapangan

Senarai Rujukan

Download Buku Teks Geografi Tingkatan 3 (per Unit)

NoBuku Teks Geografi Tingkatan 3 per UnitPautan
1Geografi Tingkatan 3 – Kandungan?
2Geografi Tingkatan 3 – Bab 1?
3Geografi Tingkatan 3 – Bab 2?
4Geografi Tingkatan 3 – Bab 3?
5Geografi Tingkatan 3 – Bab 4?
6Geografi Tingkatan 3 – Bab 5?
7Geografi Tingkatan 3 – Bab 6?
8Geografi Tingkatan 3 – Bab 7?
9Geografi Tingkatan 3 – Bab 8?
10Geografi Tingkatan 3 – Bab 9?
11Geografi Tingkatan 3 – Bab 10?
12Geografi Tingkatan 3 – Bab 11?
13Geografi Tingkatan 3 – Bab 12?
14Geografi Tingkatan 3 – Senarai Rujukan?

Download Buku Teks Geografi Tingkatan 3 Semua Unit

NoBuku Teks Geografi Tingkatan 3 Semua UnitPautan
1Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 12)?
2Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 3 (Bab 1 – Bab 12) (1)?

Kesimpulan


Kesimpulan dari teks.my, buku teks Geografi Tingkatan 3 yang berlandaskan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) ini merupakan sumber pembelajaran yang berharga, dirangka dengan teliti mengikut panduan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tingkatan 3 yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Melalui pendekatan yang menitikberatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), pendekatan Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21), serta integrasi QR Kod dan Realiti Tambahan (AR), buku ini tidak hanya bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan ilmu geografi, tetapi juga untuk memupuk daya pemikiran kritis dan mempersiapkan mereka menghadapi tuntutan globalisasi dengan keyakinan dan kecekapan.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.