√ Buku Teks Geografi Tingkatan 4 (Download PDF)

Buku Teks Geografi Tingkatan 4 – Bahan pengajaran Geografi Tingkatan 4 mengikuti garis panduan yang terdapat dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tingkatan 4, yang disiapkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Penyusunan kurikulum ini sejajar dengan matlamat yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.

Modul ini tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga diperkaya dengan elemen-elemen istimewa seperti Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21), Kod Respons Pantas (QR Code), Realiti Terimbuh Augmented Reality (AR), dan unsur Gamifikasi. Keunikan ini memberikan nilai tambah yang signifikan dalam usaha memikat minat pelajar untuk menjelajahi dunia geografi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Isi Kandungan

PENGHARGAAN
KANDUNGAN
PENDAHULUAN
KEMAHIRAN GEOGRAFI: Peta Topografi
Bab 1 Arah dan Kedudukan dalam Peta Topografi
1.1 Lapan Arah Mata Angin
1.2 Menentukan Arah Lokasi dalam Peta Topografi
1.3 Menggunakan Rujukan Grid untuk Menentukan Kedudukan dalam Peta Topografi
1.4 Mengukur Bearing Grid dalam Peta Topografi
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Bab 2 Skala, Jarak dan Luas dalam Peta Topografi
2.1 Jenis Skala
2.2 Cara Mengukur Jarak dalam Peta Topografi
2.3 Cara Mengukur Keluasan dalam Peta Topografi
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Bab 3 Ketinggian dan Keratan Rentas dalam Peta Topografi
3.1 Mengenal Pasti Ketinggian Berdasarkan Simbol
3.2 Melukis Keratan Rentas Berdasarkan Garisan Kontur
3.3 Membezakan Bentuk Muka Bumi Berdasarkan Keratan Rentas
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Bab 4 Pandanga Darat Fizikal dan Pandang Darat Budaya dalam Peta Topografi
4.1 Ciri Pandang Darat Fizikal dan Ciri Pandang Darat Budaya
4.2 Ciri Pandang Darat Fizikal dan Ciri Pandang Darat Budaya Berdasarkan Simbol dalam Peta Topografi
4.3 Hubung Kait Ciri Pandang Darat Fizikal dan Ciri Pandang Darat Budaya
Imbas Kembali
Cabaran Minda

GEOGRAFI FIZIKAL: Bentuk Muka Bumi dan Saliran
Bab 5 Pergerakan Plat Tektonik
5.1 Struktur Bumi
5.2 Sempadan Plat Tektonik Dunia
5.3 Kesan Pergerakan Plat Tektonik
5.4 Kesan Tsunami, Gempa Bumi dan Letusan Gunung Berapi terhadap Manusia dan Alam sekitar
5.5 Langkah-langkah Mengurangkan Risiko Bencana Tsunami, Gempa Bumi dan Letusan Gunung Berapi
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Bab 6 Pembentukan dan Kepentingan Batuan
6.1 Jenis-jenis Batuan
6.2 Pembentukan Batuan
6.3 Taburan Batuan Igneus, Batuan Enapan dan Batuan Metamorfosis di Malaysia
6.4 Kepentingan Batuan Igneus, Batuan Enapan dan Batuan Metamorfosis
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Bab 7 Proses dan Kesan Luluh Hawa
7.1 Konsep dan Jenis Luluh Hawa
7.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luluh Hawa
7.3 Proses Luluh Hawa Fizikal, Luluh Hawa Kimia dan Luluh Hawa Biologi
7.4 Kesan Luluh Hawa Terhadap Pandang Darat di Kawasan Gurun Panas dan Kawasan Tropika Lembap
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Bab 8 Proses dan Kesan Gerakan Jisim
8.1 Konsep dan Jenis Gerakan Jisim
8.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gerakan Jisim
8.3 Proses Kesotan Tanih, Aliran Lumpur dan Tanah Runtuh
8.4 Kesan Aliran Lumpur dan Tanah Runtuh di Asia Tenggara
8.5 Langkah-langkah Mengurangkan Risiko Berlakunya Gerakan Jisim
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Bab 9 Pembentukan dan Kelestarian Sungai
9.1 Pembentukan Sungai
9.2 Tindakan Air Sungai Melalui Hakisan, Pengangkutan dan Pemendapan
9.3 Bentuk Muka Bumi Akibat Tindakan Air Sungai di Peringkat Hulu, Tengah dan Hilir
9.4 Punca Kemerosotan Kualiti Air Sungai
9.5 Usaha-usaha yang Boleh Dilaksanakan untuk Melestarikan Sungai
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Bab 10 Tindakan Ombak di Pinggir Pantai
10.1 Jenis-jenis Ombak
10.2 Tindakan Ombak Melalui Proses Hakisan, Pengangkutan dan Pemendapan
10.3 Bentuk Muka Bumi Akibat Tindakan Ombak di Pinggir Pantai
10.4 Kesan Kegiatan Manusia di Kawasan Pinggir Pantai
10.5 Usaha-usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan di Kawasan Pinggir Pantai
Imbas Kembali
Cabaran Minda

GEOGRAFI MANUSIA: Penduduk dan Petempatan
Bab 11 Taburan Penduduk Dunia
11.1 Konsep Taburan Penduduk
11.2 Taburan Penduduk Padat, Sederhana dan Jarang di Dunia
11.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Taburan Penduduk di Dunia
11.4 Kesan Taburan Penduduk Padat dan Jarang di Dunia
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Bab 12 Pertumbuhan Penduduk Dunia
12.1 Konsep Pertumbuhan Penduduk
12.2 Menentukan Kadar Pertumbuhan Penduduk
12.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk
12.4 Mentafsir Struktur dan Komposisi Penduduk Berdasarkan Piramid Penduduk
12.5 Merumus Kesan Struktur dan Komposisi Penduduk kepada Pembangunan Negara
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Bab 13 Migrasi Penduduk
13.1 Konsep Migrasi
13.2 Migrasi Dalaman dan Migrasi Antarabangsa
13.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Migrasi
13.4 Kesan Migrasi terhadap Sesebuah Negara
13.5 Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Migrasi di Sesebuah Negara
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Bab 14 Petempatan
14.1 Jenis Petempatan
14.2 Hierarki Petempatan
14.3 Pola Petempatan
14.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Petempatan
14.5 Fungsi Petempatan Bandar dan Petempatan Luar Bandar
14.6 Saling Bergantung antara Petempatan Bandar dan Petempatan Luar Bandar
Imbas Kembali
Cabaran Minda

Bab 15 Urbanisasi
15.1 Konsep dan Proses Urbanisasi
15.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Urbanisasi
15.3 Kesan Urbanisasi
15.4 Langkah-langkah Mengurangkan Masalah Urbanisasi
Imbas Kembali
Cabaran Minda

KERJA LAPANGAN
Bab 16 Panduan Kerja Lapangan

16.1 PenentuanTajuk
16.2 Perancangan
16.3 Pengumpulan Data
16.4 Persembahan Data
16.5 Penganalisisan Data
16.6 Kesimpulan
Lampiran 1
Lampiran 2

SENARAI RUJUKAN

Download Buku Teks Geografi Tingkatan 4 (Per Bab)

NoDownload Buku Teks Geografi Tingkatan 4 (Per Bab)Pautan
1Geografi Tingkatan 4 – Kandungan?
2Geografi Tingkatan 4 – Bab 1?
3Geografi Tingkatan 4 – Bab 2?
4Geografi Tingkatan 4 – Bab 3?
5Geografi Tingkatan 4 – Bab 4?
6Geografi Tingkatan 4 – Bab 5?
7Geografi Tingkatan 4 – Bab 6?
8Geografi Tingkatan 4 – Bab 7?
9Geografi Tingkatan 4 – Bab 8?
10Geografi Tingkatan 4 – Bab 9?
11Geografi Tingkatan 4 – Bab 10?
12Geografi Tingkatan 4 – Bab 11?
13Geografi Tingkatan 4 – Bab 12?
14Geografi Tingkatan 4 – Bab 13?
15Geografi Tingkatan 4 – Bab 14?
16Geografi Tingkatan 4 – Bab 15?
17Geografi Tingkatan 4 – Bab 16?
18Geografi Tingkatan 4 – Rujukan?

Download Buku Teks Geografi Tingkatan Semua Bab

NoDownload Buku Teks Geografi Tingkatan Semua Bab Pautan
1Buku Teks Digital Geografi KSSM Tingkatan 4 (Bab 1- Bab 16)?

Download Jawapan Buku Teks Digital Geografi Tingkatan 4 

NoDownload Jawapan Buku Teks Digital Geografi Tingkatan 4 Pautan
1Jawapan Buku Teks Geografi KSSM Tingkatan 4?

Kesimpulan

Kesimpulan teks.my, buku teks digital Geografi Tingkatan 4 membawa pembelajaran kepada pelajar melalui pendekatan yang interaktif dan inovatif. Dengan penggunaan teknologi, pelajar dapat mengakses maklumat dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Buku ini tidak hanya menyampaikan fakta geografi, tetapi juga menggalakkan pemikiran kritis dan kemahiran penggunaan teknologi. Dengan itu, buku teks digital ini menjadi alat yang berkesan dalam memperkukuhkan pemahaman pelajar terhadap konsep geografi dan menggugah minat mereka terhadap bidang ini.


Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.