√ Buku Teks Perniagaan Tingkatan 5 (Download PDF)

Buku Teks untuk mata pelajaran Perniagaan pada peringkat Tingkatan 5 ini telah dihasilkan dengan sepenuh jiwa yang selaras dengan semangat tulen Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan juga aspirasi Wawasan 2020. Panduan utama dalam penyusunan karya ini adalah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), yang turut memberikan panduan berharga selain dari menggunakan pelbagai sumber rujukan yang relevan.

Karya tulis ini memberikan pelajar-pelajar dengan pencerahan ilmu, kepandaian, dan nilai-nilai dalam bidang perniagaan, dengan tujuan membimbing mereka menjadi individu yang bijak dalam penggunaan sumber, pekerja yang cekap, dan usahawan yang handal. Selain daripada itu, karya ini juga dirangka dengan penuh kreativiti dengan memasukkan variasi latihan dan maklumat tambahan yang memberi kepelbagaian kepada pelajar.

Di samping itu, elemen nilai-nilai murni yang luhur, unsur merentasi bidang kurikulum, serta kemahiran abad ke-21 turut diselitkan dalam karya ini, dengan matlamat melahirkan generasi yang menaruh cinta kepada tanah air serta merangsang pemikiran kritis pelajar agar mampu berinovasi melebihi batasan pemikiran lazim.

Isi Kandungan

PENDAHULUAN
TAJUK 1: SUMBER PERNIAGAAN
Bab 1 Pengurusan Sumber Manusia
1.1 Definisi Pengurusan Sumber Manusia
1.2 Peranan Pengurusan Sumber Manusia dalam Sesebuah Perniagaan
1.3 Aplikasi Pengurusan Sumber Manusia Dalam Pembangunan Perniagaan yang Mampan
1.4 Aspek Pengelolaan Sumber Manusia dalam Pembangunan Perniagaan
1.5 Hubung Kait antara Kemahiran Kebolehkerjaan Pekerja dengan Kejayaan Sesebuah Perniagaan
1.6 Mencipta Satu Struktur Organisasi dalam Sesebuah Perniagaan
1.7 Sistem Penggajian Bagi Sesebuah Organisasi

Bab 2 Pengurusan Sumber Fizikal dan Teknologi
2.1 Tujuan Mengurus Sumber Fizikal yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.2 Prosedur Mengurus Sumber Fizikal yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.3 Tujuan Mengurus Sumber Teknologi yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.4 Prosedur Mengurus Sumber Teknologi yang Diperlukan dalam Operasi Sesebuah Perniagaan
2.5 Aplikasi Pengetahuan Pengurusan Sumber Fizikal dan Sumber Teknologi dalam Satu Perniagaan yang Mampan
2.6 Membandingkan Kesan Pengurusan Sumber Fizikal dan Teknologi dalam Mempertingkatkan Kecekapan Sesebuah Organisasi Perniagaan
2.7 Rumusan Perkaitan antara Pengurusan Sumber Fizikal dengan Teknologi

BAB 3 Sumber Pembiayaan Perniagaan
3.1 Sumber Pembiayaan untuk Sesebuah Perniagaan
3.2 Jenis Pembiayaan Dalaman dan Luaran yang Sesuai untuk Sesebuah Perniagaan
3.3 Keperluan Pembiayaan bagi Sesebuah Perniagaan
3.4 Kekuatan dan Kelemahan Jenis Pembiayaan untuk Sesebuah Perniagaan
3.5 Prosedur Mendapatkan Sumber Pembiayaan untuk Sesebuah Perniagaan
3.6 Justifikasi Jenis Pembiayaan yang Sesuai Digunakan untuk Memulakan Sesebuah Perniagaan

BAB 4 Penyata Kewangan Perniagaan
4.1 Definisi Penyata Kewangan
4.2 Butiran dalam Penyata Kewangan
4.3 Pihak yang Berkepentingan Kepada Penyata Kewangan Sesebuah Perniagaan
4.4 Menganalisis Kepentingan Penyata Kewangan Terhadap Operasi Kewangan Sesebuah Perniagaan
4.5 Mentafsirkan Penyata Kewangan Menggunakan Nisbah Asas
4.6 Jusifikasi Kedudukan Kewangan Sesebuah Perniagaan Berdasarkan Penyata Kewangan

TAJUK 2: USAHA NIAGA
Bab 5 Persediaan Menjadi Usahawan
5.1 Ciri-ciri Keperibadian, Kekuatan Diri dan Kelebihan Menjadi Usahawan
5.2 Faktor-faktor Penyumbang untuk Memulakan Perniagaan
5.3 Kelebihan Berniaga Sebagai Satu Peluang Kerjaya

Bab 6 Persediaan Memulakan Perniagaan
6.1 Akta-akta Penubuhan Sesebuah Entiti Perniagaan
6.2 Prosedur Pendaftaran Sesebuah Entiti Perniagaan
6.3 Tanggungjawab yang Perlu Dipatuhi oleh Usahawan Setelah Mendaftarkan Perniagaan
6.4 Dokumen Perniagaan yang Perlu Disimpan
6.5 Simulasi Penyediaan dan Penyimpanan Dokumen Perniagaan yang Dirancang
6.6 Penyediaan Penyata Aliran Tunai
6.7 Pemasaran dan Jualan
6.8 Persediaan untuk Menjalankan Aktiviti Pemasaran dan Jualan Bagi Produk dan Perkhidmatan

Bab 7 Merancang Pengendalian Perniagaan
7.1 Definisi Rancangan Perniagaan
7.2 Kepentingan Menyediakan Rancangan Perniagaan
7.3 Format Rancangan Perniagaan
7.4 Menyediakan Satu Rancangan Perniagaan

Glosari
Senarai Rujukan
Indeks
Jawapan

Download Buku Teks Perniagaan Tingkatan 5 (Per Bab)

NoDownload Buku Teks Perniagaan Tingkatan 5 Per BabPautan
1Perniagaan Tingkatan 5 – Kandungan?
2Perniagaan Tingkatan 5 – Bab 1?
3Perniagaan Tingkatan 5 – Bab 2?
4Perniagaan Tingkatan 5 – Bab 3?
5Perniagaan Tingkatan 5 – Bab 4?
6Perniagaan Tingkatan 5 – Bab 5?
7Perniagaan Tingkatan 5 – Bab 6?
8Perniagaan Tingkatan 5 – Bab 7?
9Perniagaan Tingkatan 5 – Glosari, Rujukan?

Download Buku Teks Perniagaan Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Perniagaan Tingkatan 5 Semua BabPautan
1Buku Teks Digital Perniagaan KSSM Tingkatan 5 (Bab 1 – Bab 7)?
2Buku Teks Digital Perniagaan KSSM Tingkatan 5 (Bab 1 – Bab 7) (1)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, Buku Teks Perniagaan Tingkatan 5 ini dibuat dengan penuh semangat menghayati Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan aspirasi Wawasan 2020. Berpedoman pada DSKP dan sumber rujukan, karya ini memberi ilmu, kepandaian, dan nilai perniagaan kepada pelajar, membimbing mereka menjadi individu bijak dalam sumber, pekerja cekap, dan usahawan handal. Elemen kreativiti, nilai murni, merentasi kurikulum, dan kemahiran abad ke-21 turut ditekankan, menghasilkan generasi patriotik, inovatif, dan berpikiran kritis.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.