√ Buku Teks Sains Sukan Tingkatan 4 (Download PDF)

Buku Teks Ilmu Sukan Tingkatan 4 merupakan salah satu daripada subjek yang terdapat dalam kategori Mata Pelajaran Elektif Khusus (MPEK) di dalam bidang teknologi untuk Tahap 4 dan 5. MPEK menggunakan Dokumen Standard Kurikulum dan Penilaian (DSKP) yang dibentuk berdasarkan struktur Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

Buku Teks Ilmu Sukan Tingkatan 4 merangkumi tiga kawasan utama yang meliputi 17 unit. Tiga kawasan utama ini ialah Pengenalan kepada Ilmu Sukan dan Pengurusan Aktiviti Sukan, Peranan Sistem Tubuh dalam Gerakan, dan Pemahaman tentang Gerakan Fizikal.

Setiap kawasan bermula dengan muka surat pembukaan yang dicetak secara dua muka dan mengandungi gambar dan ilustrasi yang dapat menarik minat dan mempersiapkan pelajar untuk pembelajaran. Muka surat ini juga memaparkan objektif pembelajaran dan unit-unit yang terkandung di dalamnya. Di penghujung setiap kawasan, terdapat ringkasan, refleksi, dan latihan untuk memantapkan pemahaman.

Setiap unit juga dimulai dengan muka surat pembukaan yang menampilkan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh setiap pelajar. Kandungan dalam setiap unit disajikan dengan aktiviti seperti perbincangan berkumpulan, pencarian maklumat, aktiviti berpasangan, dan pelbagai aktiviti yang dapat menghidupkan minat pelajar. Setiap unit diakhiri dengan aktiviti Ujian Pemahaman untuk mengukur kefahaman pelajar.

Unsur Merentasi Kurikulum (UMK), Kemahiran Berfikir Tahap Tinggi (KBTT), Kemahiran Abad ke-21, dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) merupakan beberapa elemen tambahan yang disertakan dalam buku teks ini untuk memastikan tujuan dan objektif Ilmu Sukan Tingkatan 4 tercapai. Visualisasi grafik juga diperkaya dalam penyampaian buku teks ini untuk membangkitkan minat dalam kalangan pelajar.

Di akhir buku teks ini, terdapat lampiran yang mengandungi profil atlet yang pernah memperjuangkan nama negara serta maklumat tambahan berkaitan dengan sukan. Rujukan, glosari, dan indeks juga disediakan.

Isi Kandungan

Pendahuluan

Bidang 1 Pengenalan Sains Sukan dan Pengurusan Sukan
Unit 1.1 Pengenalan Sains Sukan
Unit 1.2 Dasar Sukan Negara
Unit 1.3 Pengurusan dan Pengelolaan Pertandingan Sukan
Rumusan
Refleksi
Latihan Pengukuhan

Bidang 2 Fungsi Sistem Tubuh dalam Pergerakan
Unit 2.1 Pengenalan Sistem Tubuh Manusia
Unit 2.2 Sokongan dan Pergerakan
Unit 2.3 Kawal Atur Sistem Tubuh Manusia
Unit 2.4 Fungsi Sistem Kardiorespiratori
Unit 2.5 Penghasilan Tenaga
Unit 2.6 Adaptasi Sistem Tubuh Manusia
Rumusan
Refleksi
Latihan Pengukuhan

Bidang 3 Pengenalan Sains Pergerakan
Unit 3.1 Satah dan Pergerakan Asas
Unit 3.2 Jenis-jenis Gerakan
Unit 3.3 Asas Kinematik Gerakan
Unit 3.4 Asas Kinetik Gerakan
Unit 3.5 Hukum Newton
Unit 3.6 Stabiliti
Unit 3.7 Asas Kemahiran Motor Manusia
Unit 3.8 Pembelajaran Kemahiran Motor
Rumusan
Refleksi
Latihan Pengukuhan

Lampiran
Rujukan
Glosari
Indeks

Download Buku Teks Sains Sukan Tingkatan 4 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Sains Sukan Tingkatan 4Pautan
1Buku Teks Digital Sains Sukan KSSM Tingkatan 4?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, Buku Teks Ilmu Sukan Tingkatan 4 adalah inti MPEK, digunakan dalam kurikulum KSSM. Merangkumi 3 kawasan utama dan 17 unit, buku ini menerapkan pembelajaran menarik dengan objektif, ringkasan, dan latihan. Pembelajaran aktif seperti perbincangan, pencarian maklumat, dan KBTT ditekankan, sambil mengintegrasikan UMK, KBTT, dan TMK. Visual dan profil atlet menarik minat pelajar, sementara rujukan, glosari, dan indeks melengkapi sumber ini. Buku ini efektif dalam mencapai tujuan Ilmu Sukan Tingkatan 4.

Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.