√ Buku Teks Sains Sukan Tingkatan 5 (Download PDF)

Mata pelajaran Sains Sukan merupakan salah satu daripada subjek yang terdapat dalam kategori Mata Pelajaran Elektif Ikhtisas (MPEI) dalam bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) untuk pelajar Tingkatan 4 dan 5. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) bagi Sains Sukan telah disusun berdasarkan kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan menekankan tujuh bidang utama yang perlu dikuasai. Oleh itu, buku teks ini berfungsi sebagai salah satu sumber rujukan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran, sesuai dengan keperluan DSKP tersebut.

Buku Teks Sains Sukan Tingkatan 5 merupakan kelanjutan daripada Buku Teks yang digunakan pada Tingkatan 4. Terdapat empat bidang utama yang menjadi tumpuan utama dalam Buku Teks Sains Sukan Tingkatan 5, iaitu i) Kecekapan Fizikal dan Persediaan, ii) Pemakanan dalam Konteks Sukan, iii) Asas Psikologi dan Sosiologi dalam Sukan, dan iv) Pengurusan Kecederaan dalam Aktiviti Sukan dan Pendekatan Pencegahannya.

Setiap bidang dimulai dengan halaman pembukaan yang meliputi dua halaman dan merangkumi gambar dan ilustrasi yang bertujuan untuk menarik perhatian pelajar serta membantu mereka dalam proses pembelajaran. Halaman tersebut turut menyenaraikan objektif pembelajaran bagi setiap bidang dan unit yang terkandung di dalamnya. Pada akhir setiap bidang, terdapat rangkuman, refleksi, dan ujian topikal yang disediakan.

Selain itu, setiap unit juga diperkayakan dengan halaman permulaan yang mengandungi standard pembelajaran yang dijangka dicapai oleh pelajar. Kandungan unit disampaikan dengan cara yang praktikal melibatkan pelbagai kemahiran, termasuk aktiviti perbincangan dalam kumpulan, pencarian maklumat secara individu atau berpasangan, serta pelbagai aktiviti lain yang bertujuan untuk merangsang penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Setiap unit diakhiri dengan latihan untuk menguji pemahaman pelajar.

Elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), Kemahiran Abad ke-21, pemanfaatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), unsur Merentas Kurikulum (EMK), dan ruang info khas adalah antara elemen tambahan yang dimasukkan dalam buku teks ini untuk menyokong pencapaian matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Penulisan isi kandungan turut disajikan secara grafik untuk merangsang minat pelajar. Selain itu, glosari, senarai rujukan, dan indeks disediakan di bahagian akhir sebagai pelengkap kepada Buku Teks Sains Sukan Tingkatan 5.

Isi Kandungan

Pendahuluan
BIDANG 4 KECERGASAN DAN PERSEDIAAN FIZIKAL
4.1 Pengenalan Kecergasan
4.2 Prinsip Latihan Fizikal
4.3 Pengukuran Kecergasan Fizikal
4.4 Kaedah Latihan Fizikal
Rumusan
Refleksi
Ujian Topikal

BIDANG 5 PEMAKANAN SUKAN
5.1 Pengenalan Pemakanan Sukan
5.2 Keperluan Tenaga dan Sumber Tenaga dalam Pemakanan Sukan
5.3 Bendalir Tubuh, Elektrolit dan Pentermokawalaturan
5.4 Bantuan Ergogenik Pemakanan
5.5 Strategi Pemakanan Sukan
Rumusan
Refleksi
Ujian Topikal

BIDANG 6 ASAS PSIKOLOGI SUKAN DAN SOSIOLOGI SUKAN
6.1 Asas Psikologi dalam Sukan
6.2 Motivasi dan Penetapan Matlamat
6.3 Keagresifan dalam Sukan
6.4 Kebimbangan dan Kemahiran Psikologi Sukan
6.5 Pengenalan Sosiologi Sukan
6.6 Kesan Penglibatan dalam Sukan
Rumusan
Refleksi
Ujian Topikal

BIDANG 7 KECEDERAAN SUKAN DAN LANGKAH PENCEGAHAN
7.1 Pengenalan Kecederaan Sukan
7.2 Jenis-jenis Kecederaan Sukan
7.3 Pengurusan Kecederaan Sukan
7.4 Terapi dan Rehabilitasi Sukan
7.5 Stres Haba
Rumusan
Refleksi
Ujian Topikal

Glosari
Rujukan
Index

Download Buku Teks Sains Sukan Tingkatan 5 (Semua Bab)

NoDownload Buku Teks Sains Sukan Tingkatan 5 Semua BabPautan
1Buku Teks Digital Sains Sukan KSSM Tingkatan 5?
2Buku Teks Digital Sains Sukan KSSM Tingkatan 5 (1)?

Kesimpulan

Kesimpulan dari teks.my, buku Teks Sains Sukan Tingkatan 5 adalah panduan penting dalam pembelajaran Sains Sukan, yang memfokuskan empat bidang utama: Kecekapan Fizikal, Pemakanan Sukan, Psikologi & Sosiologi Sukan, serta Pengurusan Kecederaan. Setiap bidang disertai dengan objektif pembelajaran, rangkuman, refleksi, dan ujian topikal. Teknik pengajaran melibatkan KBAT, Kemahiran Abad ke-21, TMK, dan EMK dengan isi kandungan yang grafik dan interaktif. Buku ini memberi sokongan lengkap untuk matlamat pembelajaran Sains Sukan.


Photo of author

Team Teks

Kami komited untuk menyediakan konten berkualiti tinggi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik anda.